STATUT STOWARZYSZENIA SIEDEM ANIOŁÓW

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie SIEDEM ANIOŁÓW jako organizacja pozarządowa zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną organizacją społeczną, opierającą się na pracy społecznej ogółu jej członków na rzecz działań dla dobra i w interesie dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Toruń.

§ 3
1. Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura w celu realizacji zadań statutowych. Biura nie posiadają osobowości prawnej.
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Toruniu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5
Stowarzyszenie używa znaku firmowego, stempli, pieczęci i odznaki według wzorów ustanowionych przez Zarząd Stowarzyszenia, które objęte są ochroną prawa.

§ 6
Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz w oparciu o przepisy niniejszego statutu.

§ 8
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 9
Celami Stowarzyszenia są:
a) działanie na rzecz rozwoju psychospołecznego, kulturalnego, duchowego i ekologicznego dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, w tym osób niepełnosprawnych;
b) promowanie sztuki i jej wartości wychowawczych;
c) inspirowanie do podejmowania niekonwencjonalnych działań dotyczących kultury i sztuki;
d) inspirowanie do włączania się w twórcze przeżywanie chrześcijańskich wartości;
e) organizowanie oraz udzielanie pomocy w doskonaleniu warsztatu artystycznego;
f) promocja i organizacja wolontariatu;
g) wspieranie inicjatyw ekologicznych, działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska;
h) popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem;
i) promocja kultury i sztuki w środowisku osób wykluczonych społecznie i osób niepełnosprawnych jako jednej z form rehabilitacji;
j) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ubogich, ludzi starszych, chorych i samotnych, osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, bezrobotnych, bezdomnych, dzieci i młodzieży;
k) propagowanie zdrowego stylu życia, działalność w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych oraz aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych;
l) aktywizacja środowiska do własnego rozwoju w różnych dziedzinach, w tym szczególnie aktywizacja społeczności lokalnych z obszarów wiejskich;
m) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie letnich rekolekcji w drodze, połączonych z cyklem wydarzeń o charakterze duchowym i artystycznym;
b) organizowanie Festiwalu mającego na celu tworzenie warunków dzieciom, młodzieży i dorosłym do rozwoju artystycznego, społecznego i duchowego, obejmującego warsztaty artystyczne, koncerty, projekcje filmowe, spektakle teatralne i inne działania artystyczne;
c) organizowanie zajęć warsztatowych w zakresie kultury, sztuki i ekologii dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
d) organizowanie warsztatów rozwijających umiejętności społeczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
e) organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych, klubów dyskusyjnych, warsztatów, sympozjów i konferencji oraz ich finansowanie;
f) organizowanie wszelkich imprez artystycznych i ekologicznych oraz ich finansowanie;
g) organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne, artystyczne, naukowe (w tym o tematyce ekologicznej) oraz religijne;
h) organizowanie konkursów i innych form twórczych rozpowszechniających kulturę, sztukę, duchowość, ekologię, profilaktykę i rekreację oraz ich finansowanie;
i) finansowanie zakupu sprzętu artystycznego, naukowego i sportowego dla uzdolnionych osób;
j) organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych;
k) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
l) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;
m) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
n) wsparcie materialne i rzeczowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub będących w trudnej sytuacji życiowej;
o) upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw idei związanych z podejmowaną działalnością oraz efektów tej działalności;
p) organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej.
q) wspieranie badań naukowych;
r) działalność dobroczynna;
s) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 11
1. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jego celami.

2. Szczegółowe warunki, kryteria i formy działalności Stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w Polsce i za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji przystąpienia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: Zwyczajnych, Wspierających, Honorowych.

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być: Osoba powyżej 18 roku życia posiadająca obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, akceptująca cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację członkowską zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia, lecz bez biernego prawa wyborczego.

4. Członek zwyczajny ma prawo:

a) Wybierać i być wybieranym do władz.
b) Brać udział w zebraniach, konferencjach i uroczystościach Stowarzyszenia. Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia działania Stowarzyszenia. Wypowiadać się odnośnie podziału środków finansowych, będących w dyspozycji Stowarzyszenia. Zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych oraz domagania się od władz Stowarzyszenia wsparcia i współdziałania w ich realizacji.
c) Poszukiwać źródeł finansowania Stowarzyszenia.
d) Proponować sposób rozdysponowania i oceniać prawidłowość wydatkowania środków finansowych Stowarzyszenia.
e) Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.

5. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
b) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia.
c) Dbać o jego dobre imię.
d) Przestrzegać norm moralnych i zasad współżycia społecznego na fundamencie wartości chrześcijańskich, humanizmu i tolerancji.
e) Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
f) Regularnie i terminowo opłacać składki.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może być:

a) Osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi chęć pomocy w realizacji celów i programu Stowarzyszenia.
b) Organizacja społeczna i stowarzyszenia działające dla dobra dzieci, młodzieży, dorosłych, rodziny.
c) Osoba, która ukończyła 15 rok życia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo:

a) Wspierać organizacyjnie i finansowo oraz przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
b) Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia.
c) Opłacać składki członkowskie.

§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła znaczny wkład dla Stowarzyszenia. O członkostwie honorowym decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

2. Członek honorowy ma prawo:

a) Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
b) Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia.
c) Wspierać organizacyjnie i finansowo oraz przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia.

§ 16
Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) Stosowania się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
b) Godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 17
Członkostwo ustaje na skutek:

a) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.
b) Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia dobra Stowarzyszenia niegodnym zachowaniem.
c) Działania na szkodę Stowarzyszenia.
d) Nieopłacenia zadeklarowanych składek członkowskich przez kolejnych 12 miesięcy.
e) Rozwiązania Stowarzyszenia.
f) Śmierci członka.

§ 18
Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I STRUKTURA STOWARZYSZENIA

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie członków.
b) Zarząd Stowarzyszenia.
c) Komisja Rewizyjna.

§ 20
Władze Stowarzyszenia funkcjonują według zasad:

a) Kadencja władz trwa cztery lata.
b) Uchwały władz Stowarzyszenia, wyłączając uchwały w sprawach zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
c) W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
d) Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie godziny po pierwszym terminie.

WALNE ZEBRANIE

§ 21
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie są:

a) Zwyczajne,
b) Nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebranie należy:

a) Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zebrania.
b) Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej.
c) Uchwalenie, po wysłuchaniu wniosku komisji rewizyjnej, absolutorium ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
d) Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
e) Wybór Zarządu.
f) Wybór Komisji Rewizyjnej.
g) Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian.
h) Nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
i) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
j) Inicjowanie i prowadzenie prac wynikających z postanowień statutu.
k) Przyznawanie wyróżnień i nagród za wniesiony wkład w realizacje celów Stowarzyszenia.

4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:

a) Wniosku Komisji Rewizyjnej.
b) Pisemnego wniosku co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

6. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:

a) Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
b) Członkowie władz Stowarzyszenia.
c) Członkowie wspierający i honorowi.
d) Osoby zaproszone przez główne władze Stowarzyszenia.

7. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia, na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania, członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Zebrania oraz o udziale osób zaproszonych i podania celu ich zaproszenia poprzez wysłanie zaproszenia informacją drogą pocztową: papierową i/lub elektroniczną.

8. Walne Zebranie po otwarciu przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zebrania.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 22
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zebraniami. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi:

a) Prezes Zarządu.
b) Skarbnik Zarządu.
c) Członkowie Zarządu.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

4. Do składania oświadczeń majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i/lub V-ce Prezesa i skarbnika i/lub upoważnionego członka Zarządu.

5. Do składania oświadczeń niemajątkowych w tym sprawozdań z działalności Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego z Członków Zarządu.

6. Do kompetencji i zakresu działań Zarządu należy w szczególności:

a) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania.
b) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
c) Uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
d) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu.
e) Przyjmowanie Członków Stowarzyszenia i orzekanie o ustaniu członkostwa (z wyjątkiem wykluczenia).
f) Powoływanie sekcji dla kierowania określonymi dziedzinami działalności statutowej.
g) Dbałość o bieżące finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym.
h) Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
i) Zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla innych władz.
j) Podział środków uzyskanych z działalności Stowarzyszenia na poszczególne dziedziny działalności statutowej.
k) Ustalenie wzorów znaku i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasad ich używania.
l) Ustalenie wysokości składek od członków zwyczajnych oraz składek minimalnych od członków wspierających.
m) Uchwalanie wysokości wynagrodzeń wychowawcom, trenerom, specjalistom oraz personelowi pomocniczemu w placówkach Stowarzyszenia.
n) Przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających.
o) Wykluczanie i skreślanie z listy członków.
p) Decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia, a niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz.

7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność 2/3. Głosowania są jawne. Posiedzenia są protokołowane a protokoły podpisywane przez członków obecnych na posiedzeniu.

8. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

9. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

10. W razie ustąpienia członków z Zarządu Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji władz, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji. Prawo takie ma Komisja Rewizyjna, ale tylko do pełnienia obowiązków, na okres do Walnego Zebrania. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać połowy liczby składu członków Zarządu pochodzących z wyboru.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia – wybieranym i odwoływanym przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do pięciu członków.

3. Uchwały Komisji mogą zapadać przy obecności większości członków Komisji Rewizyjnej.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb.

7. Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą:

a) Być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) Być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
c) Otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3. marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).

8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej.
b) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
c) Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
d) Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
e) Uzupełnianie składu zarządu dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami.

9. Komisja Rewizyjna prowadzi działalność zgodnie ze Statutem.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) Darowizny i zapisy.
b) Dobrowolne wpłaty.
c) Składki członkowskie.
d) Odsetki bankowe.
e) Wpływy działalności statutowej odpłatnej
f) Dochody z ofiarności publicznej (zbiórki).

3. Zarząd Stowarzyszenia z ostatnim dniem stycznia roku kalendarzowego uchwala wysokość składki członkowskiej oraz termin jej wpłaty, a następnie rozsyła swoim członkom deklaracje wpłat.

4. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

6. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa i/ lub V-ce Prezesa i upoważnionego członka Zarządu.

8. Zarządzanie majątkiem i finansami należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.

9. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na:

a) Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
b) Przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

10. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 25
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów ogólnej liczby uczestników przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i bez względu na ilość obecnych.

2. W razie likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną spośród członków Stowarzyszenia, w składzie od 3 do 5 osób.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące.

2. Stowarzyszenie może, dla lepszej reprezentacji interesów dzieci i młodzieży, wraz z innymi organizacjami założyć związek stowarzyszeń.

3. Prezes Zarządu Stowarzyszenia, jego zastępca oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione, posiadają prawo reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

4. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądzie (właściwym co do miejsca siedziby Stowarzyszenia)